Ochrana osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“).

 1. Spoločnosť Mi&Ja agency spol. s r.o. spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov – kupujúcich, potenciálnych zákazníkov, objednávateľov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke www.ckhubertus.com spoločnosti CK HUBERTUS cestovná kancelária spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka číslo 31999/V, so sídlom Bauerova 36, 040 23 Košice, prevádzka: Pri Miklušovej väznici č. 8, 040 01 Košice, IČO: 47 104 287 (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Spoločnosť Mi&Ja agency spol. s r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

  1. titul,
  2. meno,
  3. priezvisko,
  4. veková hranica, národnosť
  5. bydlisko, miesto narodenia, štát narodenia
  6. e-mailová adresa,
  7. fakturačná adresa,
  8. bydlisko,
  9. kontaktné telefónne číslo,
  10. cookies
  11. číslo účtu
  12. rodné číslo
  13. číslo cestovného pasu, dátum založenia, exspirácie a miesto vydania cestovného dokladu
  14. číslo Občianskeho preukazu, dátum založenia, exspirácie a miesto vydania
  15. história nákupov

  Účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

  • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o potencionálnych klientov napr. v rámci klientskeho portálu;
  • zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu;
  • uzatváranie poistných zmlúv a sprostredkovanie uzatvorenia poistných zmlúv poisťovateľovi;
  • plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz;
  • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
  • evidencia a archivovanie účtovných, daňových a iný zákonom stanovených dokumentov po dobu nevyhnutnú na ich archiváciu v zmysle príslušných právnych predpisov;
  • riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov;
  • výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.
  • spracovanie osobných údajov najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaných služieb, evidencia objednávok a zmlúv o obstaraní zájazdu, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom E-shopu
  • získané údaje používa prevádzkovateľ aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na e-shope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.
 3. Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii spoločnosti CK HUBERTUS cestovná kancelária spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o., dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy/SMS správy odoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti CK HUBERTUS cestovná kancelária spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o., súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

  • prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu s novinkami
  • prostredníctvom žiadosti odoslanej na ckhubertus@ckhubertus.com.
 4. Spoločnosť CK HUBERTUS cestovná kancelária spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o., po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
 5. Spoločnosť CK HUBERTUS cestovná kancelária spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o., vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
  Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť spoločnosti CK HUBERTUS cestovná kancelária spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o..
  Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:
  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu ckhubertus@ckhubertus.com od spoločnosti CK HUBERTUS cestovná kancelária spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o., vyžadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť Mi&Ja agency spol. s r.o. získala jej osobné údaje na spracúvanie, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email ckhubertus@ckhubertus.com namietať voči

  • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
  • jej profilovaniu s využitím cookies,

  Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:

  • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

  CK HUBERTUS cestovná kancelária spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o., je povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany spoločnosti práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

 6. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
 7. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
  Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom sa jedná o veľmi široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu. Napr.:

  • poskytovatelia ubytovacích zariadení; letecké spoločnosti; prepravné spoločnosti; sprievodcovia; – ambasády, zastupiteľstvá; spolupracujúce agentúry; lokálne cestovné kancelárie;
  • poskytovatelia IT služieb; poskytovatelia účtovných služieb; advokátske kancelárie;
  • orgány verejnej moci;
  • ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

  Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (Websupport, Google, Facebook).