Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch CK HUBERTUS

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK HUBERTUS spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o. (ďalej aj ako „všeobecné zmluvné podmienky“) sú konkretizovaním všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku v platnom znení ako aj v iných platných právnych predpisoch a sú záväzné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané cestovnou kanceláriou CK HUBERTUS.

Nasledujúce všeobecné zmluvné podmienky CK HUBERTUS platia pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu, organizované cestovnou kanceláriou CK HUBERTUS spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o., IČO:47 104 287, prevádzka Letná 27, 043 14 Košice, Slovakia, sídlo Bauerova 36, 040 23 Košice (ďalej aj ako „CK HUBERTUS“, „objednávateľ“). Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú cestovná kancelária CK HUBERTUS uzatvára s objednávateľom zájazdu.

Predzmluvné informácie, zmluva o zájazde a zmluvné vzťahy

Cestujúcemu sú pred uzatvorením Zmluvy o zájazde (ďalej len „zmluva“) alebo pred zaslaním inej ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy poskytnuté všetky potrebné informácie bez ohľadu na to, či sa predaj uskutočňuje prostredníctvom komunikácie na diaľku, v predajnom mieste alebo iným spôsobom. cestovnou kanceláriou CK HUBERTUS spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o., IČO:47 104 287, prevádzka Letná 27, 043 13 Košice, sídlo Bauerova 36, 040 23 Košice pri poskytovaní predzmluvných informácií berie do úvahy osobitné potreby cestujúcich, ak ich mohla opodstatnene predvídať. Predzmluvné informácie sú poskytované písomnou formou to prostredníctvom aktuálneho katalógu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a ktorý je prístupný na webovom sídle CK HUBERTUS (www.ckhubertus.com), 24 hodín a 7 dní v týždni a zároveň sú osobne poskytované priamo v predajnom mieste CK HUBERTUS či prostredníctvom trvanlivých nosičov pred zakúpením zájazdu. Kľúčové informácie, ako napríklad o hlavných znakoch služieb cestovného ruchu alebo o cenách, ktoré CK HUBERTUS poskytuje v rámci reklamy, na webovom sídle, v dodatočne vypísaných ponukách, katalógoch atď. si CK HUBERTUS vyhradzuje právo tieto skutočnosti jednostranne meniť, keď tieto zmeny jasne, zrozumiteľne a zreteľne oznámi cestujúcemu pred zatvorením zmluvy o zájazde.

 1. I. ZMLUVNÝ VZŤAH
  1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:a) Obstarávateľ: CK HUBERTUS cestovná kancelária spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka číslo 31999/V, so sídlom Bauerova 36, 040 23 Košice, prevádzka: Letná 27, 043 14 Košice, Slovakia, IČO: 47 104 287, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje ako obstarávateľ vo vlastnom mene alebo prostredníctvom siete externých autorizovaných predajcov.b) Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. V zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľom osoba, ktorá s CK HUBERTUS uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej aj ako „objednávateľ, účastník zájazdu, poľovný hosť“.
  2. Zmluvný vzťah medzi CK HUBERTUS a objednávateľom vzniká na základe objednávateľom podpísanej písomnej Zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej CK HUBERTUS a úhrady zálohy objednávateľom na účet CK HUBERTUS spoločnosti Mi&Ja agency spol. s r.o.. Potvrdením zmluvy o zájazde sa CK HUBERTUS zaväzuje objednávateľovi obstarať zájazd v dohodnutom rozsahu, kvalite (ponúkaná kombinácia služieb v cestovnom ruchu) a v súlade s dohodnutými podmienkami. Potvrdením zmluvného vzťahu sa objednávateľ zaväzuje, že riadne a včas zaplatí dohodnutú cenu za zájazd. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov, ktoré uviedol do zmluvy o obstaraní zájazdu.
 2. II. CENA ZÁJAZDU, CENOVÉ PODMIENKY, PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Cena zájazdu je stanovená dohodou medzi objednávateľom a CK HUBERTUS. Ceny jednotlivých zájazdov a súvisiacich služieb sú uvedené v cenníku katalógu, prípadne na stránke www.ckhubertus.com. V základnej cene zájazdu sú zahrnuté tie služby, ktoré sú uvedené pri jednotlivých ponukách zájazdov ako služby, ktoré cena zahŕňa. Akékoľvek ďalšie služby nad rámec služieb uvedených v základnej ponuke (v texte ďalej aj paušál) môžu byť poskytnuté s nárokom na zaplatenie týchto služieb. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu. V cenníku na webovej stránke www.ckhubertus.com, a v katalógu sú uvedené orientačné ceny, pre ktorých určenie boli použité ceny obstarávaných služieb a poplatkov známe v dobe prípravy produktu. Katalógy zájazdov sú vydávané v predstihu. CK HUBERTUS si preto vyhradzuje právo oznámiť pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu zmeny údajov uvedených v katalógu zájazdov. V prípade, že sa údaje v zmluve o obstaraní zájazdu a v katalógu odlišujú, sú záväzné údaje uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu.
  2. Cenou zájazdu sa rozumie cena, ktorú za služby objednané objednávateľom potvrdí CK HUBERTUS v zmluve o obstaraní zájazdu. Ceny sú zmluvnými cenami medzi CK HUBERTUS na strane jednej a objednávateľom na strane druhej. Obsah cien je uvedený v ponuke jednotlivých služieb. Ceny obsahujú DPH.
  3. CK HUBERTUS je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:
   • zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok
   • zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu
   • zmene kurzu Euro použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu, resp. začiatku čerpania služieb.

   Písomné oznámenie o zvýšení ceny odošle CK HUBERTUS objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK HUBERTUS nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Objednávateľovi tým nevzniká právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvných pokút.

  4. CK HUBERTUS má právo na zaplatenie ceny služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ má povinnosť uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. Objednávateľ zaplatí, buď zálohu 50% z ceny zájazdu, alebo plnú cenu zájazdu, a to pri uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu, ak nebolo dohodnuté inak.Rezervácia: Objednávateľ môže uskutočniť rezerváciu vyplnením a odoslaním objednávky na stránkach www.ckhubertus.com. Rezervácia bude zrušená, ak nebude do 5 dní do CK HUBERTUS doručená riadne vyplnená a podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu a uhradená, v závislosti od dĺžky doby pre začatím zájazdu 50%, 100% cena zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu. Zmluvu o obstaraní zájazdu zašle CK HUBERTUS poštou resp. e-mailom na objednávateľom uvedenú e-mailovú adresu. Zmluva o obstaraní zájazdu sa považuje za platnú a účinnú jej podpisom oboma zmluvnými stranami.V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe dlhšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 50% ceny zájazdu, ak nebolo dohodnuté inak.

   V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny zájazdu. Doplatok celkovej ceny zájazdu, ktorá s ním bola dohodnutá v zmluve o obstaraní zájazdu, musí objednávateľ uhradiť najneskôr 30 dní pred začiatkom čerpania služieb dohodnutých v zmluve o obstaraní zájazdu.

   Pri platení poštovou poukážkou sa termínom zaplatenia rozumie termín, kedy CK HUBERTUS obdrží potvrdenie o zaplatení.

   Pri platení faktúrou alebo prevodom z účtu sa termínom zaplatenia rozumie termín, kedy je na účet CK HUBERTUS pripísaná požadovaná čiastka.

   V prípade úhrady zájazdu v termíne kratšom ako 20 dní pred nástupom na zájazd je objednávateľ povinný túto úhradu previesť hotovostným vkladom na účet CK HUBERTUS. V prípade nedodržania termínu zaplatenia ceny zájazdu objednávateľom je CK HUBERTUS oprávnená jeho účasť na zájazde zrušiť s tým, že náklady spojené so zrušením účasti (storno poplatky) hradí objednávateľ. Bez zaplatenia celej ceny zájazdu v termíne uvedenom v zmluve o obstaraní zájazdu a v týchto všeobecných zmluvných podmienkach nemá objednávateľ nárok zúčastniť sa zájazdu a čerpať služby. Doklad na ubytovanie a čerpanie ďalších služieb, podľa toho, čo kombinácia služieb (paušál) zahŕňa, bude zásadne objednávateľovi odovzdaný až po úplnom zaplatení ceny zájazdu. Vo výnimočných prípadoch (napr. oneskorená objednávka) je cena zájazdu alebo zabezpečovanej služby splatná ihneď v plnej výške.

  5. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je CK HUBERTUS oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. III. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA1.1. Objednávateľ má právo:Právo na riadne poskytnutie zaplatených služieb v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s uzavretou zmluvou o obstaraní zájazdu.

   Právo vyžadovať od CK HUBERTUS informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, ktoré neboli uvedené v katalógu.

   Právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami o dohodnutých službách, s prípadnými zmenami programu, rozsahu služieb a ceny. V prípade podstatných zmien sa vyžaduje súhlas objednávateľa. Právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom o reklamáciách týchto všeobecných zmluvných podmienok.

   Právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu bez udania dôvodu za podmienok uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach a za podmienok uhradenia vypočítaného storno poplatku.

   Právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie potrebné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK HUBERTUS známe, ak nie sú obsiahnuté v zmluve o obstaraní zájazdu, a to najmä:

   1. spresnenie údajov ohľadne ďalších platieb za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o ich počte a výške, ak sú súčasťou zájazdu;
   2. údaje o ubytovaní, jeho názov, poloha, kategória, trieda, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, ak takéto je súčasťou zájazdu;
   3. údaje o druhu, charakteristike a kategórii dopravného prostriedku;
   4. údaje o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava;
   5. údaje o spôsobe a rozsahu stravovania, ak je súčasťou zájazdu.

   V prípade ak 7 dní pred začatím zájazdu objednávateľ ešte pokyny nemá, je povinný o tom bezprostredne informovať CK HUBERTUS, aby bola zabezpečená náprava. Ak objednávateľ posledných 7 dní pred odchodom sám neoznámi, že neobdržal pokyny, CK HUBERTUS má za to, že objednávateľ pokyny obdržal včas a úplne.

   Ak sa zmluva o obstaraní zájazdu uzatvára v kratšom čase ako 7 dní, pred začatím zájazdu, CK HUBERTUS si túto povinnosť splní pri uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu.

   Objednávateľ má právo na kontakt na zástupcu CK HUBERTUS, na ktorého sa objednávateľ môže v prípade ťažkostí v priebehu zájazdu obrátiť.

   Právo písomne oznámiť CK HUBERTUS pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 30 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Uvedené si obstarávateľ vyhradzuje vzhľadom na časový priebeh a dĺžku trvania administratívnych úkonov zo strany štátnych inštitúcií. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou o obstaraní zájazdu a v nej ustanovenými podmienkami a so všeobecnými zmluvnými podmienkami. Dňom doručenia písomného oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK HUBERTUS v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

   Objednávateľ má právo na ochranu poskytnutých osobných údajov, ktoré objednávateľ uvádza v zmluve o obstaraní zájazdu a ostatných dokladoch odovzdaných CK v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v Nariadení EÚ č. 2016/679, pred neoprávnenými osobami.

   1.2. Objednávateľ je povinný:

   Poskytnúť CK HUBERTUS potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmysle zmluvy o obstaraní zájazdu vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť prípadné ďalšie doklady potrebné na riadne poskytnutie dohodnutých služieb (napr. žiadosť o udelenie víz, fotografie, zbrojný preukaz, poľovný lístok, poistenie, pozvanie k lovu, ak nie je zabezpečené prostredníctvom CK a iné potrebné).

   Zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov, ktoré sa zúčastnia zájazdu sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, rovnako to platí aj pri osobách, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje.

   Nahlásiť účasť iných štátnych príslušníkov

   Objednávateľ je povinný zaplatiť zálohu vo výške 50 % za zájazd v deň podpisu a doplatok do 30 dní pred odchodom na zájazd bez toho, aby ho k tomu vyzval pracovník cestovnej kancelárie, ak nie je dohodnuté inak. V prípade zájazdu zakúpeného menej ako 30 dní pred začatím zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť zájazd v plnej výške. Pri porušení tejto povinnosti je obstarávateľ zájazdu oprávnený odstúpiť od zmluvy a uplatniť si aj nárok na náhradu škody, ktorá vznikla cestovnej kancelárii nedodržaním zmluvných podmienok.

   Mať alebo zabezpečiť si platný cestovný doklad podľa požiadaviek destinácie, do ktorej plánuje vycestovať (platný cestovný doklad ešte 6 mesiacov po návrate domov, ak nie je ustanovené inak). Mať pri sebe platný cestovný doklad, prípadne vízum, dodržiavať pasové a colné predpisy krajiny, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré týmto vzniknú objednávateľovi nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu.

   Mať resp. zabezpečiť si platný poľovný lístok, platný európsky zbrojný preukaz resp. medzinárodný zbrojný preukaz.

   Prevziať od CK HUBERTUS doklady a potrebné poskytnuté informácie pre čerpanie služieb.

   Splniť očkovanie resp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú tieto stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi.

   Dodržiavať a riadiť sa pokynmi delegáta, sprievodcu prípade inej poverenej osoby; dodržiavať stanovený program.

   Počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku a na zdraví, voči dodávateľom služieb, ostatných zákazníkov. Uhradiť škodu, ktorú objednávateľ spôsobil zavineným konaním na dopravnom prostriedku alebo ubytovacom zariadení, kde čerpal služby sprostredkované CK HUBERTUS. V prípade, ak účastník zájazdu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu, počas trvania zájazdu svojím nevhodným konaním zástupcov CK HUBERTUS, dodávateľov služieb, zmluvných partnerov, ďalších účastníkov zájazdu, porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu, poškodzuje cudzí majetok, takéto jeho konanie je pokladané za podstatné porušenie podmienok zmluvy o obstaraní zájazdu a zástupca CK HUBERTUS voči nemu môže vyvodiť postih, spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb, vylúčení z programu, prepravy, prípadne aj z celého zájazdu, či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby.

   Oznámiť prípadné reklamácie ihneď na mieste pobytu a byť nápomocný delegátovi pri ich odstránení. Pokiaľ objednávateľ z vlastnej viny nepoukáže delegátom alebo dodávateľom služieb na nedostatok včas, neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybavovaní reklamácie alebo pri vystavovaní písomného záznamu (reklamačného protokolu), v takomto prípade oneskorené a nedoložené reklamácie nebude môcť cestovná kancelária riadne vybaviť.

   Každý objednávateľ (lovecký hosť) je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone práva poľovníctva a mať platný poľovný lístok. V prípade záujmu CK HUBERTUS sprostredkuje uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone práva poľovníctva prostredníctvom svojich dodávateľov.

   V prípade poistnej udalosti je objednávateľ povinný bezodkladne kontaktovať delegáta, ktorý je objednávateľovi nápomocný pri riešení akejkoľvek poistnej udalosti, dodržiavať predpisy poskytovateľov služieb a vnútroštátne právne predpisy krajiny, v ktorej sa zájazd uskutočňuje.

  2. PRÁVA A POVINNOSTI CESTOVNEJ KANCELÁRIECK HUBERTUS je povinná:Mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú CK známe a ktoré majú vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

   Obstarať vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu.

   Najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomné pokyny na zájazd, a to ich zaslaním na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy o obstaraní zájazdu alebo spôsobom dohodnutým s CK HUBERTUS.

   Zrealizovaná platba nebude objednávateľovi vrátená, ak sa objednávateľ nezúčastnil zájazdu, pre nesprávne uvedené údaje v zmluve o obstaraní zájazdu, ak sa nedostavil na v pokynoch uvedený termín a miesto odletu resp. odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.

   CK HUBERTUS nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec písomne potvrdených a zaplatených služieb.

   CK HUBERTUS je povinná odovzdať objednávateľovi doklady týkajúce sa poistenia proti insolventnosti CK a doklady komplexného poistenia objednávateľa (v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK HUBERTUS).

   CK HUBERTUS je povinná chrániť osobné údaje svojich klientov v súlade s platnou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 18/2018 Z.z. a Nariadeniami EÚ 2016/679 týkajúce sa ochrany osobných údajov.

   Pri zrušení zájazdu, z dôvodu na strane cestovnej kancelárie, je tá povinná vrátiť objednávateľovi zaplatené finančné prostriedky, resp. prednostne ponúknuť voľné miesta na inom zájazde alebo pobyte.

   Ak po začatí zájazdu CK HUBERTUS neposkytne objednávateľovi služby riadne a včas, alebo mu ich nebude môcť poskytnúť v takom rozsahu v akom sa zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak zájazd nemožno zabezpečiť inak ako službami nižšej kvality, než sú v zmluve dohodnuté, je CK HUBERTUS povinná vrátiť rozdiel ceny medzi ponúknutými a poskytnutými službami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na objednaný poplatkový lov spojený s neúspešným lovom. Táto skutočnosť sa považuje za skutočnosť, ktorú CK HUBERTUS nevie ovplyvniť pri vynaložení všetkého úsilia.

 4. IV. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB A PODMIENOK, ZRUŠENIE ZÁJAZDUPre rozsah zmluvne dojednaných služieb je rozhodujúci popis služieb uvedený v zmluve o obstaraní zájazdu a odvodený z katalógovej ponuky. Rozšírenie dohodnutých služieb nad rámec katalógovej ponuky musí byť taxatívne písomne uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu alebo jej dodatku, potvrdené CK HUBERTUS a uhradené pred ich poskytnutím.Zmeny alebo odchýlky v charaktere a poskytovaní jednotlivých služieb CK HUBERTUS od dohodnutého obsahu zmluvy o obstaraní zájazdu sú v určitých prípadoch prípustné. Zmeny sa môžu týkať druhu dopravy, leteckej spoločnosti, typu autobusu/lietadla, leteckej spoločnosti (ak takéto služby sú obstarávané prostredníctvom CK HUBERTUS), trasy a termínu, prípadne programu v priebehu zájazdu. CK HUBERTUS zabezpečuje sprostredkovanie dopravy na žiadosť objednávateľa.

  Ak je CK HUBERTUS nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú časť zmluvy o obstaraní zájazdu, navrhne túto zmenu objednávateľovi. Ak zmena súvisí aj so zmenou ceny za službu sprostredkovanú CK HUBERTUS, musí sa táto cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo od zmluvy odstupuje bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie oznámi písomne CK HUBERTUS v lehote 5 dní, inak sa má za to, že objednávateľ so zmenou súhlasí a od zmluvy neodstupuje.

  CK HUBERTUS nezodpovedá za prípadné meškanie dopravy a poskytovaných služieb, upozorňuje na možnosť jeho vzniku v dôsledku vyššej moci, v dôsledku pomalej prejazdnosti na hraničných priechodoch, dopravnej situácie na cestách a pod. Keďže uvedené skutočnosti nie je možné vopred vylúčiť, účastník zájazdu by mal pri plánovaní brať do úvahy možnosť výskytu komplikácii tohto druhu. CK za tieto škody nezodpovedá.

  V prípade, že účastník zájazdu na základe vlastného rozhodnutia ukončí zájazd skôr, prípadne neskôr ako ostatní účastníci zájazdu, dopravu a ostatné náklady s tým spojené si zabezpečuje a hradí sám. Účastník nemá nárok na finančnú refundáciu v prípade nevyužitia služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu.

  CK HUBERTUS môže zmeniť trasu, prípadne miesto nástupu, ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné, za podmienok uvedených v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach.

  CK HUBERTUS môže zmeniť čas i miesto odletu/príletu, ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné.

  CK HUBERTUS môže zrušiť alebo preložiť termín zájazdu alebo pobytu v prípadoch udalostí spôsobených vyššou mocou, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu resp. dokončenie zájazdu, za podmienok uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach.

 5. V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A STORNOPred začatím zájazdu môže CK HUBERTUS od zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť z dôvodu zrušenia zájazdu a z dôvodu porušenia povinností dohodnutých v zmluve o obstaraní zájazdu a týchto všeobecných zmluvných podmienkach objednávateľom.Ďalším dôvodom na odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany CK HUBERTUS je v dôsledku vyššej moci (t.j z príčin, ktorým CK HUBERTUS nemohla zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia). Odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu zašle CK HUBERTUS písomne a/alebo e-mailom na adresu objednávateľa.

  V priebehu zájazdu môže CK HUBERTUS odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu v nasledovných prípadoch:

  1. okamžite, ak účastník zájazdu svojím správaním vážne narušuje priebeh zájazdu. Dotknutému účastníkovi v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti ceny služieb, ktoré neboli vyčerpané. Náklady spojené s odstúpením od zmluvy znáša dotknutý účastník zájazdu.
  2. v prípade prerušenia alebo predčasného ukončenia zájazdu z dôvodov „vyššej moci“. CK HUBERTUS je v tomto prípade povinná prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie prepravy účastníkov do SR v najbližšom možnom termíne. CK HUBERTUS má nárok na úhradu pomernej časti poskytnutých služieb. Náklady spojené s predčasným návratom znášajú zmluvné strany rovným dielom.V prípade, ak účastník zájazdu na zájazd nenastúpi alebo, ak nevyužije riadne zabezpečené služby na základe vlastného rozhodnutia vôbec alebo z časti, prípadne z iného dôvodu na strane účastníka, nemá nárok na vrátenie pomernej časti ceny zájazdu, ktorá zodpovedá výške úhrady za tieto služby.

  V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorá spočíva v zmene termínu zájazdu alebo ubytovania a CK HUBERTUS je spôsobilá takú zmenu zabezpečiť, sa postupuje rovnako ako pri odstúpení od zmluvy o obstaraní zájazdu a uzatvorení novej zmluvy o obstaraní zájazdu, pričom platia storno podmienky uvedené v týchto obchodných podmienkach, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu kedykoľvek pred začatím zájazdu, resp. pred začatím čerpania služieb:

  1. bez udania dôvodu,
  2. z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinnosti CK HUBERTUS.

  Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy o obstaraní zájazdu spíše objednávateľ buď formou záznamu na predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na predajné miesto zašle doporučene, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom spísania záznamu na predajnom mieste, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

  Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy podstatné porušenie povinnosti zo strany CK HUBERTUS stanovené zmluvou o obstaraní zájazdu, alebo ak CK HUBERTUS odstúpi od zmluvy o obstaraní zájazdu z dôvodu porušenia povinností objednávateľom pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť CK HUBERTUS storno poplatok.

  Výška storno poplatku je stanovená podľa počtu dní pred termínom nástupu na zájazd alebo začatia čerpania služieb a účtuje sa vo výške:

  • základný režijný poplatok (i pri zmene v zmluve o obstaraní zájazdu) na návrh resp. žiadosť objednávateľa 35 Eur. Ide najmä o zmeny v mene, v priezvisku a iných údajoch. V prípade doručenia návrhu takejto zmeny zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany objednávateľa v lehote kratšej ako 5 dní pred začiatkom zájazdu, je takýto návrh považovaný za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný uhradiť CK HUBERTUS zmluvnú pokutu v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, a to:
  • 30% z celkovej ceny zájazdu, ak účinky odstúpenia nastali od 60 do 40 dní pred odchodom
  • 60% z celkovej ceny zájazdu, ak účinky odstúpenia nastali od 39 dní do 22 dňa pred odchodom
  • 100% z celkovej ceny zájazdu, ak účinky odstúpenia nastali od 21 dňa pred odchodom.

  Pre určenie počtu dní pre výpočet storno poplatku sa započítava i deň, keď bolo odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu doručené CK HUBERTUS, a to písomne alebo e-mailom. Do celkového počtu dní sa nezapočítava deň, ktorý zodpovedá prvému dňu zájazdu.

  CK HUBERTUS má právo započítať storno poplatok oproti zloženej zálohe, alebo zaplatenej cene zájazdu.

  V prípade storna zájazdu, kde si objednávateľ objednal aj letenku je suma za letenku nevratná tzn. platí 100% storno poplatku.

  Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku uhradeného storno poplatku, ktorá vznikla CK HUBERTUS odstúpením od zmluvy o obstaraní zájazdu, nie je uhradením storno poplatku dotknutá. Uhradené poistné za sprostredkovanie kompletného poistenia CK sa nezapočítava do základu pre výpočet storno poplatku a objednávateľ nemá právo na jeho vrátenie, pokiaľ sa s poisťovateľom nedohodne inak.

 6. VI. REKLAMÁCIA, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODUV prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb objektívne nespĺňa dohodnutú kvalitu a úroveň, vzniká objednávateľovi nárok na nápravu objednanej služby, ktorý si uplatní bezodkladne u poskytovateľa služby alebo zástupcu obstarávateľa. O danej skutočnosti sa vyhotoví písomný záznam, ktorý však nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy. Objednávateľ berie na vedomie, že takto spísaný písomný záznam nie je reklamáciou v príslušnom právnom slova zmysle §741i ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.V prípade, že reklamácia podaná v zmysle §741i ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb., bude neúplná alebo nezrozumiteľná, zástupca CK HUBERTUS je povinný vyzvať klienta, aby reklamáciu v lehote do 7 dní doplnil alebo opravil, pričom ho súčasne poučí, ako má chybnú reklamáciu doplniť alebo opraviť. Tým nie je dotknutá povinnosť cestovnej kancelárie vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.

  Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK HUBERTUS s reklamujúcim písomný záznam s označením zájazdu, označením reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Po návrate si objednávateľ uplatňuje reklamáciu u obstarávateľa, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania predmetnej služby, ktorú doloží písomným záznamom. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK HUBERTUS povinná odpovedať písomne, a to najneskôr do 30 dní od obdržania riadnej reklamácie so všetkými prílohami.

  V prípade, že škodu nezavinil obstarávateľ ani jeho zmluvní partneri, ale objednávateľ či tretie osoby, ktoré nemajú súvislosť s poskytovaním predmetnej služby, obstarávateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú škodu. To platí taktiež, ak bola škoda spôsobená udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť alebo vznikla v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

  Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa tak vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

  Za predmet reklamácie sa nepovažuje náhrada škody a majetkovej ujmy, ktoré sú upravené v poistnom krytí na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení ako aj poistení zodpovednosti za škodu pri výkone práva poľovníctva, ktoré CK HUBERTUS v prípade záujmu sprostredkuje.

  V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na vrátenie rozdielu ceny medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami. Uvedené sa nevzťahuje, ak je predmetom služby poplatkový lov a objednávateľovi sa nepodarí uloviť požadovaný druh zveri.

  Ak nastanú skutočnosti, ktorých vznik, priebeh resp. následok nie je závislý na činnosti a postupe CK HUBERTUS alebo skutočnosti na strane objednávateľa, na základe, ktorých objednávateľ úplne alebo z časti nevyužije objednanú a zaplatenú kombináciu služieb, ktorú zabezpečila CK HUBERRTUS, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

  CK HUBERTUS nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako aj všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá môže byť súčasťou poskytovaných služieb (poškodenie, strata, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla a iné) sa riadi príslušnými právnymi predpismi pre leteckú dopravu.

  Objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, tranzitných, zdravotných, devízových, dopravných a iných súvisiacich predpisov SR ako aj krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu prechádza (tranzituje). CK HUBERTUS nenesie zodpovednosť na nedodržiavanie týchto podmienok a nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté porušením týchto predpisov alebo chybnými úkonmi, resp. opomenutím objednávateľa.

  Objednávatelia, ktorí sa prihlásia na zájazd, zodpovedajú za platnosť svojich cestovných dokladov v dobe konania zájazdu ( platný cestovný doklad ešte 6 mesiacov po návrate domov, ak nie je ustanovené inak). V prípade, ak tomu tak nie je a objednávateľ sa z tohto dôvodu nemôže zájazdu zúčastniť, postupuje CK HUBERTUS rovnako, ako by objednávateľ zájazd stornoval. Objednávatelia, ktorí si zabezpečujú vlastnú dopravu, zodpovedajú za akékoľvek potrebné doklady nevyhnutné k cestám do zahraničia (zelená karta, medzinárodný vodičský preukaz a pod.) sami na vlastnú zodpovednosť.

  Reklamácia musí spĺňať všetky všeobecné a osobitné náležitosti právneho úkonu vymedzené v §34 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a musí byť podaná najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo skončenia poskytovaných služieb. Reklamáciu môže klient poslať poštou na adresu prevádzkarne CK HUBERTUS, spoločnosť Mi&Ja agency spol. s r.o., prevádzka: Letná 27, 043 14 Košice, Slovakia. Objednávateľ je oprávnený vykonať podanie reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie v súlade s §34 a nasl. Občianskeho zákonníka na e-mailovú adresu ckhubertus@ckhubertus.com alebo mijaagency@mijaagency.com . Reklamácie podané elektronickými prostriedkami musia byť zabezpečené zaručeným elektronickým podpisom a obsahovať všetky potrebné prílohy na uplatnenie reklamácie.

  Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam .

  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej aj ASR) s cestovnou kanceláriou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/. Klient je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Okrem ARS má klient právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient pri predkladaní podania vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Subjekt ARS môže požadovať od klienta úhradu poplatku za začatie ARS. Objednávateľ má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 7. VII. OSTATNÉ USTANOVENIAPri posudzovaní počtu dní zájazdu, objednávateľ berie na vedomie, že prvý a posledný deň je vyhradený na striedanie a prepravu klientov a nie k vlastnej dovolenke. Ubytovanie je kalkulované podľa počtu nocľahov. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie. Odlet, tiež i prílet sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek dobu počas dňa, ako v ranných, ako aj v nočných hodinách. Z uvedeného dôvodu reklamácie týkajúce sa „skrátenia“ dĺžky pobytu sa z uvedených dôvodov považujú za neopodstatnené.Každý objednávateľ, objednávajúci zájazd vrátane odstrelu ním samým (lovecký hosť) je povinný mať platný poľovný lístok, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práva poľovníctva, zbrojný preukaz a jeho príslušné medzinárodne uznávané formy a iné doklady uvedené bode 6 týchto všeobecných zmluvných podmienok . Poľovné lístky pre cudzincov je možné zaistiť za predpokladu, že budú prostredníctvom obstarávateľa zaslané príslušnej lesnej správe resp. príslušnému poľovníckemu zväzu nasledujúce doklady:

  Kópia cestovného pasu, kópia platného poľovného lístka. Za zabezpečenie poľovného lístku a poistenia sa bude v prípade, ak toto zabezpečuje obstarávateľ vyberať poplatok podľa príslušného cenníka tej, ktorej inštitúcie.

  Poľovný hosť, potrebuje k prevezeniu poľovnej zbrane cez hranice pozvánku k lovu, ktorú v prípade, ak o to objednávateľ (poľovný hosť) požiada pošle sprostredkovane obstarávateľ poštou na adresu objednávateľa po podpise zmluvy o obstaraní zájazdu a zaplatení zálohy vo výške 50 % z ceny zájazdu.

  Cena lovu je stanovená katalógom a na základe platného cenníka. Pri trofejovej zvery sa do ceny lovu nezahŕňa cena/hodnota trofeje, tá sa stanovuje podľa bodovej hodnoty trofeje. Bodovanie trofeje sa uskutočňuje podľa medzinárodnej metódy CIC. Hodnota trofeje podľa CIC je zisťovaná v čerstvom stave a slúži iba na komerčné účely. Poplatok za preparáciu trofeje je stanovená pri každej objednanej službe osobitne podľa druhu a trofejnosti zveri. Pri ulovení alebo postrelení loveckým doprovodom nepovolenej zvery, bude k cene za skutočne objednanú službu dohodnutú v Zmluve o obstaraní zájazdu priúčtovaná prirážka 100%.

 8. VIII. POISTENIECeny zájazdov CK HUBERTUS nezahŕňajú komplexné cestovné poistenie. Objednávateľ môže požiadať obstarávateľa o ich dojednanie. Cena a obsah je predmetom osobitného dojednania. Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovateľom a poisťovacou spoločnosťou.V cene všetkých zájazdov je zahrnuté poistenie pre prípad insolventnosti CK HUBERTUS. CK HUBERTUS má poistených svojich klientov v cestovnej poisťovni UNIQUA poisťovňa a.s., poistná zmluva č. 8100070139.

  Každému účastníkovi zájazdov organizovaných CK HUBERTUS odporúčame mať zaplatené komplexné cestovné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práva poľovníctva. V prípade, ak objednávateľ uzatvára vyššie spomínané poistenia prostredníctvom ním vybranej poisťovacej spoločnosti, je objednávateľ vo vlastnom záujme povinný skontrolovať podmienky, na čo sa toto poistenie vzťahuje.

 9. IX. CESTOVNÉ DOKLADY A VÍZAKaždý účastník zájazdu musí mať cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov od termínu ukončenia zájazdu. Všetky deti musia mať vlastný cestovný pas.Pri ceste do krajín s vízovou povinnosťou môže CK HUBERTUS sprostredkovať objednávateľovi túto službu, alebo si víza vybaví sám.

  CK HUBERTUS nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi z dôvodu zdržania sa na štátnych hraniciach, prípadne navrátenie späť do vlasti, pokiaľ klient zámerne zamlčal predchádzajúce cesty do danej krajiny, ktorých výsledkom bolo napr. vyhostenie z danej krajiny.

 10. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Všeobecné zmluvné podmienky CK HUBERTUS nadobúdajú platnosť podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľom a jej potvrdením zo strany CK HUBERTUS. Sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu.

  Objednávateľ svojím podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdzuje, že sú mu tieto všeobecné zmluvné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

  Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou prípadov, ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností. Poskytnuté služby objednávateľ využíva vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo, pričom obstarávateľ nezodpovedá za prípadné škody na zdraví či majetku, ktoré neboli spôsobené priamym pôsobením obstarávateľa.

  Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku CK HUBERTUS o službách, cenách, cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v čase zadania katalógu do tlače, resp. v čase update-u web stránky, preto si CK HUBERTUS vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu, s prihliadnutím na aktuálne podmienky.

   Tieto všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie CK HUBERTUS nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2019. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi cestujúcim a cestovnou kanceláriou CK HUBERTUS pred 01.04.2019 a právne vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia právnou a zmluvnou úpravou platnou a účinnou pred 01.04.2019.

  Orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinnosti cestovnej kancelárie CK HUBERTUS podľa všeobecne záväznej právnej úpravy je Slovenská obchodná inšpekcia. Spory, ktoré môžu vzniknúť zo Zmluvy medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

  Cestovná kancelária CK HUBERTUS vyhlasuje, že si  splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku.